atuser.com 网站关闭通知
大家有缘再聚, 多谢大家的长年支持与守护.

長孫十一東山春夜見贈

分类
唐宋诗集
更新时间
2019-11-27 12:28:53

長孫十一東山春夜見贈

故人謝城闕,揮手碧雲期。
谿月照隱處,松風生興時。
舊林日云暮,芳草歲空滋。
甘與子成夢,請君同所思。

唐宋诗集

楊諫(楊諫,永樂丞。詩二首。)


腾讯云 / 腾讯AI / 腾讯开源 / 南沙新区 / 信用
分享工作室[粤ICP备16004795号-2] Date:2020-10-29 10:07:40(UTC) RunTime:0.013