Qampp 2.8.2正式发布.

分类
Qampp手册
更新时间
2019-01-23 14:08:22

组件如下:

 + Apache 2.4.38 

 + MySQL 5.7.25 (User: root, Pass: root)

 + PHP 7.3.1

 + phpMyAdmin 4.8.4

 + Perl 5.28.0.1 (PortableZIP edition)

 + OpenSSL 1.1.1

 + Redis 4.0.2.3

 + Subversion 1.11.1

 + FileZilla FTP Server 0.9.60.2

 + Tomcat 9.0.14 (JRE11.0.1)

 + PostgreSQL 11.1.1 (User: root, Pass: root)


内集成vc14 x86 x84双运行库.


Qstart 相关下载信息

Qampp APACE/PHP一键全系列环境包 : 64位, 32位,
Qampp Qampp 集成mysql 8系列版本 SQL8.x64
Qampp Qampp 兼容版(winXP, win2003等) XP兼容版

数据下载由网络决定

2019-01-29 17:54:49
笨笨熊 的留言[#77]
64位的

2019-01-29 17:50:51
笨笨熊 的留言[#76]
我这里也没法安装

2019-01-28 22:22:36
Tuesday 的留言[#75]
@纪忠宝
我测试下载安装, 没问题啊.

2019-01-28 11:09:28
纪忠宝 的留言[#74]
有历史版本可下载吗

2019-01-28 11:09:00
纪忠宝 的留言[#73]
下载后无法运行安装

腾讯云 / 腾讯AI / 腾讯开源 / 南沙新区 / 信用
分享工作室[粤ICP备16004795号-2] Date:2019-10-15 17:39:46(UTC) RunTime:0.070